Rozwój duchowy

No więc jak to jest z tą świadomą współpracą? Utrudnia ją niewiedza, utrwalona przez egotyczne emocje i pragnienia. Monada odgrywa różną rolę na kolejnych etapach rozwoju materii. Na etapie ludzkim można ją nazwać Jaźnią. Stanowi tę „cząstkę” ŚK, która wiąże się z człowiekiem. Jest „otoczona” subtelną materią w któ- rej „odbija się” jako ego. Chyba tylko człowiek posiada ego. Szuka ono drogi do Jaźni. Chcąc pokonać owe utrudnienia - często zwraca się do magii (chwytając się „nitki” miłości). Chyba najpowszechniejszym przeja- wem magii jest modlitwa. Hierarchia toruje tę drogę poprzez organizacje religijne, które jednak, wykorzys- tując do sterowania gatunkiem ludzkim zakodowany w psychice lęk, osłabiają „boską siłę przebicia” ego.

Stwórcy Skrzydeł prezentują dwa modele istnienia, które kształtują wzajemne powiązania i przeznaczenie rasy ludzkiej. Są to:

  • model ewolucyjno-zbawicielski, oraz

  • model transformacyjno-samostanowiący.

W eseju „Modele Egzystencji” czytamy:

„Każdy człowiek rozwija swój system wierzeń z jednego lub obu tych modeli egzystencji. Model ewo- lucyjno-zbawicielski jest panującym modelem głoszonym przez Hierarchię. Jego podstawowe zasady mówią, iż życie rozwija się poprzez opieranie metodologii Hierarchii na relacji typu nauczyciel-uczeń oraz że rasie ludzkiej darowani są różni nauczyciele (zbawiciele), co tym samym umożliwia pod-hierar- chiom kontrolowanie i kształtowanie informacji. Poprzez takie działania jednostki są unieruchomione i odłączone od swej suwerenności …

W przypadku transformacyjno-samostanowiącego modelu egzystencji, jego podstawowe zasady mówią, że istota jest bezgraniczna, nieśmiertelna i suwerenna. Wszelka informacja napływa do istoty poprzez Inteligencję Źródła, a zatem to istota sama jest odpowiedzialna za dojście do własnego samo- oświecenia i samo-wyzwolenia przez dostrojenie siebie do Inteligencji Źródła i ,odstrojenie’ od Hierar- chii. Każdy staje się swoim własnym mistrzem i każdy, wewnątrz kołyski czasu i przestrzeni, przekształca się z istoty ludzkiej w Suwerenną Całość.”

Całość tę można by nazwać zjednoczoną Istotą Ludzką.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83