żołnierzy faraona, że tolerował zwalczanie tubylczych ludów zamieszkujących Ziemię Obiecaną, itd. Chyba najbardziej drastycz- nym przypadkiem było okrutne znęcanie się nad, do końca mu wiernym, Hiobem.

Aby zrozumieć te zawiłe sprawy trzeba sięgnąć do procesów egregorycznych, do których współczesna nauka jeszcze nie odnalazła drogi. Na przeszkodzie, jak zwykle, stoi granica w postaci ścian „fizycznego pudełka” w którym żyjemy. Wieści dochodzą jednak od osób jasnowidzących (lub z przekazów channelingo- wych i innych) dające podstawę do rozwoju różnych gałęzi wiedzy ezoterycznej. Wiedza ta jest oparta nie tylko na percepcji zmysłowej i myśleniu, lecz także na intuicji i uczuciowości, których natura (jak dotąd) nie obdarzyła wydzielonymi fizycznymi organami. Być może zalążkami tych organów są szyszynka i serce.

Ogólnie chyba można powiedzieć, że świat fizyczny jest jakby łonem, z którego rodzi się i w którym dojrzewa samoświadomość człowieka (nie bez bólu zresztą). Mówiąc w poglądowym uproszczeniu samo- świadomość, po opuszczeniu świata fizycznego (F), nie porzuca subtelnego ciała materialnego i zwykle prze- chodzi do tzw. Królestw Przybrzeżnych (KP), gdzie podlega dalszemu rozwojowi (nie wyłączając ponownej inkarnacji w ciele fizycznym). W każdym razie owe Królestwa Przybrzeżne są stale, na bieżąco związane ze światem fizycznym. Dopiero możliwość opuszczenia ich otwiera dalszą drogę rozwoju człowieka.

Mówiąc o procesach egregorycznych chciałbym ograniczyć się do egzystencji ludzkiej w owych dwóch obszarach: F oraz KP. Każda osoba zamieszkująca obszar F ma psychiczną część siebie w obszarze KP. „Mocą napędową” w obu tych obszarach jest tendencja do powstawania różnorakich związków między osobami prze- żywającymi podobne uczucia i stany emocjonalne oraz podobne idee. W ezoteryce mówi się o podobnych wibracjach.

Weźmy najprostszy przykład, małżeństwo. Jeżeli zawarto je z nieegoistycznej miłości lub jest długotrwałe - posiada swego egregora. W obszarze KP łączą się bowiem uczucia i idee o podobnych wibracjach tworząc autonomiczny obiekt psychiczny (rodzaj kompleksu). Próba rozbicia takiego związku napotyka na opór emocjonalny, czasem niezrozumiały dla obojga. Bywa, że egregor taki nie znika nawet po fizycznej śmierci jednego lub obojga małżonków.

Każda emocjonalnie związana grupa społeczna: rodzina, naród (oczywiście, po przebudzeniu świadomoś- ci narodowej), wyznanie religijne, organizacja społeczna lub polityczna, ideologia, itp. - tworzy swego egre- gora. Dlatego egregor jest powszechnym mieszkańcem obszaru KP, nie mówiąc o licznych innych mieszkań- cach.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83