w sensie ogólnym - bo są już grupy i jednostki, które wy- przedzają swoje czasy i potrafią ogarnąć więcej niż tylko umieję- tność radzenia sobie w problemach tak zwanego życia codzien- nego.

Istnieje wyższy rodzaj logiki, a ja ją nazywam „logiką poza- zmysłową” i nie ma ona nic wspólnego z testami IQ. Pozwala jed- nak ogarnąć sprawy, które nijak nie mogą być udowodnione w świetle intelektu.

Materiał Stwórców Skrzydeł wywołuje w ludziach całą paletę reakcji: od skrajnego zaprzeczenia po zbyt utopijne podejście, ale po to dostaliśmy od Stwórcy zdolność rozróżniania i czucia, abyś- my jej używali w sposób pozwalający uzyskać zrównoważony wgląd w sprawy, które są poza kontrolą zmysłów.

3. yulian

Do Doreen:

Intuicja należy do tych pojęć, które są trudne do określenia, a jednak niezaprzeczalnie istnieją i mają kluczowe znaczenie dla rozwoju człowieka. Niezależnie od ścieżki, którą sobie obieramy, prędzej czy później trzeba uruchomić pokłady intuicji i tego co wewnętrzne. W naszej kulturze doskonale te idee wyrazili Sokra- tes i Platon (nie da się ich oddzielić od siebie, gdyż tego pierwsze- go znamy prawie wyłącznie z nauczania platońskiego). Gnothi se auton - Poznaj samego siebie - to napis nad wejściem do Wyrocz- ni Delfickiej. Według tych idei filozoficznych - wszystko już wiemy od urodzenia, musimy to tylko sobie przypomnieć. Przed życiem i po śmierci jesteśmy w stanie wszechwiedzy - jednak z chwilą gdy oblekamy się w fizyczne ciało, wchodzimy w stan podzielności (dualności), który nieuchronnie nas ogranicza. Jednak dzięki te- mu właśnie się rozwijamy - gdyż nie wiedząc wszystkiego, para- doksalnie mamy większe pole do rozwoju duchowego.

Porównując ze sobą intuicję i intelekt warto przypomnieć filo- zofię intuicji francuskiego myśliciela Bergsona. Przeprowadził on obszerną krytykę intelektu. Otóż intelekt deformuje rzeczy, tak aby uczynić je bardziej wygodnymi narzędziami poznania. Inte- lekt ma skłonności do: