fizycznych, które mogłyby zakłócić istnie- jące związki i procesy społeczne. Uwagę natomiast zwrócić na mi- tyczny charakter przekazów, które mogą wprawdzie zaowocować zmianami w organizacjach religijnych, ale nie osłabią zdolności manipulowania gatunkiem ludzkim przez władze.

W tym względzie może istnieć chwilowa zgodność między wła- dzami i autorami przekazów. Obu stronom przecież nie zależy na nagłym przyśpieszeniu wypadków. Autorom przekazów - głównie dlatego, że mieszkańcy Ziemi nie są na razie przygotowani na przyjęcie tak istotnych objawień. Kości jednak zostały rzucone. Przy współczesnej technice informatycznej i demokratycznych ustrojach politycznych popularyzację przekazów można opóźnić, ale nie da się ich wyeliminować.

Treść przekazów, jak już pisałem, jest związana ze zmianą postawy psychofizycznej Ziemian skierowanej na przetrwanie na postawę skierowaną na sksplorację. Zbliża się czas w którym ziemska kreacja gatunku ludzkiego „wylęgnie się z jajka”, chociaż echo postawy przetrwaniowej chyba nie szybko zaniknie. W prze- kazach czas trwania tego procesu rozciąga się na szereg pokoleń. Mówi się tam, że procesem sterują wysoko rozwinięte humano- idalne (a więc ludzkie) istoty pozaziemskie, które zostały w tym celu wydzielone przez Stwórców Skrzydeł i występują pod zbior- czą nazwą Lyricus. Część z nich jest już ponoć od dawna inkar- nowana na Ziemi. Ilość tych inkarnacji w krótkim czasie ma się znacznie powiększyć.

W uzupełnieniu do tego listu załączam:

1. Fragment przekazu zawierającego wyjątki z tzw. Kosmolo- gii Liminalnej.

2. Wyciąg z mego udziału w Forum Dyskusyjnym WingMa- kers.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83