Cóż jednak można powiedzieć o podróżach w przyszłość? Mo- że rozwój intuicji umożliwi korzystanie z synchronizacji prekog- nicyjnej, gdy dzięki znakom poprzedzającym poznaje się zdarze- nia następcze.

———————–

Czy wszechświat jest komputerem stworzonym

i sterowanym przez Świadomość Kosmiczną?

W dzisiejszej informatycznej epoce myśl taka nasuwa się jako ekstrapolacja pojęć związanych z internetem. Chciałbym nawią- zać do badań nad efektami dorocznych medytacji czytelników Nieznanego Świata, prowadzonych przez niemieckich astrofizy- ków Grażynę Fosar i Franza Bludorfa. Bardzo pragnąłbym za- poznać się ze szczegółami stosowanych przez nich metod badaw- czych.

Jak wiadomo w systemach komputerowych mamy do czynie- nia z urządzeniami materialnymi (hardware) jako nośnikami informacji oraz z oprogramowaniem (software), tj. systemami lo- gicznymi sterującymi przebiegiem i przetwarzaniem informacji. W przypadku wspomnianych badań, jak mogę przypuszczać, rolę hardwaru pełnią biologiczne struktury DNA, natomiast istotnym elementem softwaru jest jakiś program doboru pewnych fraz z wczytanego (do współczesnego komputera) bogatego ich zasobu. Istotą zaobserwowanego zjawiska jest to, że na ów dobór ma wpływ nieznany rodzaj energii emitowanej przez zbiorową świa- domość uczestników medytacji, powodując odchylenia od mate- matycznie oczekiwanych wyników. Odchylenia te mają pewien związek z treścią medytacji.

Jako matematyk mam pojęcie o rachunku prawdopodobień- stwa. Chcę tu opowiedzieć pewną własną, może trochę dziecinną przygodę. W latach siedemdziesiątych, gdy studiowałem teorię gier, postanowiłem zabawić się opracowaniem systemu opłacal- nej gry w totolotka. Oczywiście wiem, że system taki jest teore- tycznie niemożliwy. Nie pozwala na to Prawo Wielkich Liczb. Cóż jednak może stać się jeżeli warunki, w których działa to Prawo, zostaną w jakiś sposób zakłócone? Zakłócenie takie może być spowodowane np. nieodpowiednim sposobem losowania lub po- przez czyjeś oszustwo (nie brałem wówczas pod uwagę przyczyn duchowych czy świadomościowych). Bez względu jednak na przy- czyny zakłóceń, jeśli one zachodzą to rzeczywiste wyniki mogą znacząco różnić się od przewidywań probabilistycznych. Różnice te będą polegały na uprzywilejowaniu jakiejś grupy liczb z czego można by już wysnuć praktyczne wnioski. System taki, wraz z jego schematem blokowym,

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83