Inną sprawą jest jednak kumulowanie oraz odczytywanie in- formacji i wiedzy - a inną wpływ na procesy zachodzące w ma- terii, sterowane wyobraźnią.

Może Kosmiczna Świadomość jest narzędziem woli Stwórcy, przejawianej przez Podmiot o naturze jednościowej lub mnogiej. W aspekcie mnogościowym człowiek, a szczególnie zbiorowość ludzka, chyba może wywoływać skutki postrzegane przez niemie- ckich astrofizyków.

**) W numerze 6/2003 Nieznanego Świata podano wykaz dzieł Rudolfa Steinera wydanych w języku polskim. Nie dopatrzyłem się tam jednak książki o duchowych przesłankach budowy ustroju państwowego o której wiem, że była także wydana po polsku. W językach obcych w internecie, pod hasłem Rudolf Steiner jest 500 (pięćset) publikacji tego autora, lub z jego autorskim udziałem.

Zjednoczenie religii

Z przekazów Stwórców Skrzydeł wynika, że warunkiem uła- twiającym osiągnięcie Wielkiego Portalu jest wszechstronna glo- balizacja polityczna, organizacyjna i religijna Ziemian, gdyż bez tego trudno osiągnąć wymaganą koordynację działań. Z drugiej jednak strony globalizacja zwiększa możliwość sprawowania wła- dzy autorytatywnej, połączonej z ograniczeniem wolności osoby ludzkiej. Dlatego globalizacja ma wielu przeciwników. Można więc spodziewać się wzmożonej aktywności, być może nawet z u- życiem przemocy, szczególnie w sferze politycznej. Przypuszcza się przy tym, że globalizacja powinna opierać się na miłości bliź- niego, z ograniczeniem motywacji egoistycznej.

Inaczej sprawa może się przedstawiać w sferze religijnej. Ro- dzi się więc istotne pytanie:

Dlaczego religiom tak trudno zjednoczyć się?

Pytanie to porusza tak obszerną i bolesną materię psychicz- ną, że może wydawać się równie banalne jak np. pytanie dlacze- go są wojny? Obrana droga dialogu międzyreligijnego wydaje się tak prosta i oczywista: działać i mówić o tym co łączy, a nie o tym co dzieli. Przecież człowiek religijny pragnie dobra i szczęścia dla siebie i dla wszystkich. Spotkania i wspólne modlitwy wyznaw- ców różnych religii zmierzają w tym właśnie kierunku. Ale efekty, jak dotąd, są raczej mizerne. Chyba nikt jeszcze nie zjednoczył się, a pojawiają się tendencje do tworzenia nowych wierzeń.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83