Do anomalii psychopatycznej, jako szcze- gólnie znaczącej, powrócę jeszcze później.

Innym rodzajem schorzenia organicznego są uszkodzenia międzymózgowia, które jest ośrodkiem regulacyjnym samej pracy mózgu. Utrzymuje także tonus hamowania w korze mózgowej. Ośrodek ten jest wrażliwy na agresje bakteriologiczne.

W celu zilustrowania tego typu schorzenia przytoczę tu wypo- wiedź pewnego polskiego klinicysty (niestety jeszcze nieopubliko- waną), którego nazwiska również nie mogę podać:

„Proces myślenia przebiega u nich szybko, ale z obniżoną dokład- nością. Bardzo łatwo spychają z pola świadomości skojarzenia niewy- godne i przechodzą do wypowiedzi paralogicznych. Bywają skłonni do wyznawania różnych, niezbyt dojrzałych ideologii. Co obmyślą w ciągu bezsennych nocy, rano rzucają na papier z paranoidalnym poczuciem genialności. Są asteniczni i na codzień bywają łagodni, ale rzeczową kry- tykę przyjmują z urazą, czasem reagując epitetami pod adresem kryty- ka.

O jednym z cięższych przypadków tego typu tak pisał Wasylij Gros- sman: , … był zawsze delikatny i miękki, uprzejmy. A jednocześnie ce- chowała go niezmącona ostrość, bezwzględność i brutalność wobec prze- ciwników politycznych. Nigdy nie dopuszczał możliwości, że mogą oni mieć minimalną słuszność, lub że on sam może choć trochę nie mieć racji’ .”

Ludzie tacy wykazują pewną podwójność osobowości. Zacho- wują bowiem normalne ludzkie dziedzictwo, oparte na prawidło- wym podłożu instynktowym. Ich twórczość, po odfiltrowaniu pa- tologicznych zniekształceń, w wielu przypadkach może służyć do- bru społeczeństwa. Dlatego trudno się dziwić, że często znajdują oddźwięk w świadomości innych ludzi, osłabiając ich zdolność do posługiwania się zdrowym rozsądkiem.

A. H.: Opis ten chyba odpowiada osobowości Lenina. Czy zgadłem?

M. W.: Być może. Myślę jednak, że należy zachować pewną powściągliwość w ocenie twórców ideologii. Chciałem tylko poka- zać, że twórczość ta może być nośnikiem wpływów patologicz- nych, atakujących świadomość społeczeństwa. Na przykład do- tychczas nie jest wyjaśniona naukowo zagadka, jak mogło dojść do tego, że naród niemiecki wybrał sobie na przywódcę psycho- patę, a następnie wykonywał jego rozkazy także w czasie, gdy Hi- tler był już psychicznie chory, w stanie kwalifikującym do lecze- nia zamkniętego?

Omówię teraz pewną anomalię psychiczną, która ma zasadni- czy wpływ na przebieg procesów złogennych w skali społecznej. Przedstawione już

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83