protestanci, prawo- sławni, wszelcy sekciarze) niż ta która go kocha i szanuje; Wałęsa jest symbolem buntu antykomunistycznego tylko dla nieświado- mych cudzoziemców … (j.w. str. 233).

Antykomuna uczyniła dużo, aby zmitologizować płk. R. Kuk- lińskiego (który jako agent CIA zadał komunie ciężki prestiżowy cios), tymczasem okazało się, że jego przyjaciel i pełnomocnik nad Wisłą, J. Szaniawski, to wieloletni kapuś, który od czasów stu- denckich pracował dla SB i WSW … (j.w. str. 234).

Popiełuszkę zamordował KGB, rękoma swoich zbirów. Roz- kazy zdążył wydać jeszcze Andropow. Czyli Kreml i Łubianka. Czyli Moskwa. Czyli Rosja. A największym marzeniem wielkiego aktora i turysty, papieża globtrottera, było odwiedzić Rosję. Starał się o to uporczywie przez cały swój pontyfikat, pilnie bacząc, by czymkolwiek nie wkurzyć Rosji. Choćby kanonizacją zamordowa- nego przez Rosję księdza. („Najgorszy”, str. 170). W innym miejs- cu wspomina, że Jan Paweł II opóźniał kanonizację ks. Popiełu- szki z zawiści, by rodak nie okazał się lepszy od niego.

Wyznaję, że nie mogłem więcej tego czytać, a przedstawione tu cytaty podaję ze względu na ludzi młodych, dla których te wy- darzenia są już historią, którą jak widać można aż tak, po orwel- lowsku zakłamywać.

Tak działają charakteropaci. Trzeba jednak wskazać głównie na psychopatów. Psychopaci wolą działać z ukrycia. Idealnym miejscem dla nich są tajne służby. Wprost humorystyczne było szumne rozwiązanie w Polsce Wojskowych Służb Informacyjnych, przy czym były „przecieki” że nieskrupulatnie kompletowano tam ewidencję zatrudnienia, a więc nie całkiem było kogo rozwiązy- wać. Można spodziewać się, że praca tych służb w dużym stopniu polegała na gromadzeniu tzw. haków w celu szantażowania ludzi pełniących funkcje państwowe i społeczne. A więc psychopaci mogą nadal sprawować ukrytą władzę posługując się strachem.

Godna szczególnej uwagi jest inna sprawa. Często człowiek, przechodząc przez szkołę życia, zaczyna lepiej dostrzegać owe po- zytywne bieguny pojęć. Wiem co mówię, bo doświadczyłem tego na sobie. Michnik czy Kuroń przeżyli wewnętrzną przemianę. W związku z tym byli prześladowani przez władze komunistyczne. A ilu obecnych, starszych wiekiem luminarzy politycznych uaktyw- niło się dopiero wtedy, gdy stało się jasne kto zwycięży i że nie ry- zykują?

Także Jaruzelski i Kiszczak nie są tymi samymi ludźmi co dawniej, chociaż chyba nie działali z pobudek egoistycznych. Mnie osobiście zaimponował Jaruzelski gdy nie wyraził zgody na jego awans do stopnia marszałka. A w Ewangelii - nawet św. Pa- weł był kiedyś prokuratorem

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83