Rozdział 6

Rozmaitości

Książka Waldemara Witkowskiego

Właśnie skończyłem czytać książkę Waldemara Witkowskiego Tworzenie rzeczywistości. Muszę przyznać, że sympatyczna jest w tej książce dedykacja autora: Moim Przyjaciołom Jezusowi, Arie- lowi, Hermesowi i Stwórcom Skrzydeł, a także mojej żonie pracę tę dedykuję.

O autorze słyszałem, że prowadzi kursy wiedzy duchowej, ale nie znałem ich treści (ja też prowadziłem podobny kurs w pierw- szej połowie lat 80-tych w nowojorskiej dzielnicy Greenpoint). Nie czytałem jego artykułów w NEXUSIE. A jednak, drogi poszukiwa- nia prawdy mieliśmy podobne. Najbardziej przekonujące wydało mi się stwierdzenie autora, że na wiedzy zewnętrznej, podawanej przez różnych nauczycieli czy autorów, można opierać się tylko do pewnego czasu, uznając ją jedynie za wskazanie kierunku po- szukiwań. Natomiast szukać prawdy trzeba we własnej Istocie. Podobne przeżycie miał także Robert Monroe, gdy jego nauczy- ciel, Inspek, przestał się pojawiać.

Chciałbym zwrócić uwagę na metodyczne ujęcie opisywanej problematyki. W pierwszej części autor prezentuje filozoficzny Model Przejawienia. W drugiej części podaje siedemnaście wta- jemniczeń służących pracy nad sobą, a w trzeciej części odpowia- da na pytania pochodzące z listów, przesyłanych chyba pocztą elektroniczną. Ujawnia przy tym, że w swoim rozwoju otrzymał bezpośrednią pomoc od znanych mu Wysokich Istot Duchowych.

Całość pracy, moim zdaniem, stanowi pomoc w szukaniu drogi w duchowym rozwoju człowieka. Jednoczy dawne przekazy i rzuca światło na naturę magii.

Potknięcia intelektu

Chciałbym teraz poplotkować o tym, na jakie manowce może prowadzić ludzki intelekt, gdy nie jest wspierany przez intuicję. Czterdzieści lat temu w tygodniku Przekrój drukowano autenty- czne wycinki z prasy sprzed stu oraz sprzed pięćdziesięciu lat. W jednym z takich wycinków informowano, że przed budową wieży Eiffla do władz Paryża wpłynęła poważna petycja, podpisana przez czterystu wybitnych intelektualistów, żeby zaniechać tej

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83